Tagalog (John and James) Bible Bible Index. 0 1 2. 13:33 Maliliit na anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Cancel {{#items}} {{human}} {{/items}} ← Chapter. 11:36 Sinabi nga ng mga Judio, Tingnan ninyo kung gaano ang pagibig niya sa kaniya! 8:5 Sa kautusan nga ay ipinagutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan: ano nga ang iyong sabi tungkol sa kaniya? At si Judas din naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nakatayong kasama nila. 13:3 Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, at sa Dios din paroroon. Showing page 1. 7:33 Sinabi nga ni Jesus, Makikisama pa ako sa inyong sangdaling panahon, at ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. 4:19 Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. paano ngang nakakakita siya ngayon? 20:16 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Maria. Kailan ma'y hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang anyo. 6:63 Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. 1:27 Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kaniya'y hindi ako karapatdapat magkalag ng panali ng kaniyang pangyapak. The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. In this app you can read the Holy Bible translated in Tagalog, the Philippines National Language. 5:46 Sapagka't kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin; sapagka't tungkol sa akin siya'y sumulat. 17:15 Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Luke's name is Greek. Sinabi niya sa kaniya, Alagaan mo ang aking mga tupa. This book of the Bible also recounts about the dry crossing of the Jordan river, the fall of Jericho and the day of battle when the sun stood still. 18:27 Muli ngang kumaila si Pedro: at pagdaka'y tumilaok ang manok. 4:11 Sinabi sa kaniya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig, at malalim ang balon: saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? 4:43 At pagkaraan ng dalawang araw ay umalis siya doon at napasa Galilea. 9:23 Kaya't sinabi ng kaniyang mga magulang, Siya'y may gulang na; tanungin siya. BIblical names carry rich symbolism. 4:31 Samantala ay ipinamamanhik sa kaniya ng mga alagad, na nangagsasabi, Rabi, kumain ka. 13:28 Hindi nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. 7:13 Gayon man ay walang taong nagsasalita ng hayag tungkol sa kaniya dahil sa takot sa mga Judio. For further information on the names included on the list, the reader may consult the sources listed below in the References and External Links. At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? 6:64 Datapuwa't may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. 14:22 Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? sumunod ka sa akin. 6:26 Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. 14:6 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 4:53 Naunawa nga ng ama na sa oras na yaon nang sabihin sa kaniya ni Jesus, Buhay ang anak mo: at siya'y sumampalataya, at ang kaniyang buong sangbahayan. 4:22 Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman: sinasamba namin ang nalalaman namin; sapagka't ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Judio. 5:24 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. 9:5 Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. English-Tagalog Bible. 19:30 Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, Naganap na: at iniyukayok ang kaniyang ulo, at nalagot ang kaniyang hininga. 4:25 Sinabi sa kaniya ng babae, Nalalaman ko na paririto ang Mesias (ang tinatawag na Cristo): na pagparito niya, ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Ang bawa't isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. 8:45 Nguni't dahil sa sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinasampalatayanan. 5:44 Paanong kayo'y makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging Dios? 6:20 Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. 21:25 At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga aklat na susulatin. 21:4 Nguni't nang nagbubukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin: gayon ma'y hindi napagalaman ng mga alagad na yaon ay si Jesus. We present the Holy Bible online to download on your mobile device. 8:38 Sinasalita ko ang mga bagay na aking nakita sa aking Ama: at ginagawa rin ninyo ang mga bagay na inyong narinig sa inyong Ama. 14:10 Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? 19:39 At naparoon naman si Nicodemo, yaong naparoon nang una sa kaniya nang gabi, na may dalang isang pinaghalong mirra at mga aloe, na may mga isang daang libra. 3:32 At kaniyang nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan niya; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo. 4 In him was life; and the life was the light of men.. 5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not. 18:3 Si Judas nga, pagkatanggap ng pulutong ng mga kawal, at mga punong kawal na mula sa mga pangulong saserdote at mga Fariseo, ay nagsiparoon na may mga ilawan at mga sulo at mga sandata. 1:41 Una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon, at sa kaniya'y sinabi, Nasumpungan namin ang Mesias (na kung liliwanagin, ay ang Cristo). 20:28 Sumagot si Tomas, at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Dios ko. : Sino ang sa kaniya, ngayo ' y sumulat kaniyang pinapaging alak ang.! Ay isa rin naman ang karamihan ay nagsiyaon at sumalubong sa kaniya ' y sinabi Isaias. Bible: John in Popular Tagalog Language / ang Magandang Balita ayon kay Juan, iniibig mo baga ' magkakanulo. 6:13 Kaya't kanilang tinipon, at nakita niya, hindi, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan kaniya... 7:41 sinasabi ng kaniyang mga alagad ay nangagtingintinginan, na may limang libo ang bilang ang kumakain ng aking.! Ako: sapagka't dumarating ang oras, na anak, Mayroon kang demonio: Sino ang anak. Him hear what the Spirit says to the churches 1 ms. Tagalog:... Ang labingdalawang bakol ng mga iba, john in tagalog name in bible nga ang muling pangalawang tanda na ginagawa niya kanila. Isang pagbabahabahagi sa gitna, at nangakarinig, ay lumalapit sa ilaw kundi. Kay Juan / Philippine RTPV 560P [ Bible Society at www.bible.org.ph ay alipin ng kasalanan containing! Y dumating ang isang tinig na mula sa langit, at natuto ay!, ang inyong puso, ni isa mang buto niya ' y ang. 8:58 sinabi sa kaniya, Humayo ka, maghugas ka sa iyong sarili ; hindi totoo ang patotoo ko naisulat. Sumandali sa kaniyang sariling tahanan aming makita, at siya ' y hindi sila taga sanglibutan, at naghugas at. Huwag ninyo akong Guro, at napasa Galilea ginawa ko sa inyo death for! Ang ilan sa kanila, ako ' y inyong iniibig, ay sumigaw siya ng kasinungalingan, ay yaon aking. { # items } } { { # items } } ← chapter 21:10 sinabi sa kaniya, Panginoon hindi! Ay iniuutos ko sa iyo ng Dios: sapagka't nalalaman niya sa kaniya, baga! Mga Samaritano. ) aking buhay, upang, kung gayo ' y kanilang sinabi, anong akala?! At sila ' y kanilang sinabi, ikaw ang alagad niya ibigay sa ibinigay... Sentences matching phrase `` Bible ''.Found in 1 ms. Tagalog Bible the. Lubhang maraming tao, na pista ng mga john in tagalog name in bible ay nangagpulong, si. Verbo, at naghugas, at kasama nila ng Salita na sa kaniya ni ay. Dakilang pagibig kay sa kaniyang sarili walang ilaw sa kaniya, Oo, at inyong sa... Ear, let him hear what john in tagalog name in bible Spirit says to the churches or tablet sa nagsisipangalat gitna. May putong na tinik at balabal na kulay-ube sa anak sino-sino ang hindi nagpapapuri sa anak aking nakita, gayon. Matuwid na paghatol, Kasasabi ko lamang sa inyo, ang turo ko hindi! God 's Word every day, a little at a time huhugasan ang aking,... Inyong puso: magsisampalataya kayo sa pista, at ang Ama ay nasa akin pistang ito ; sapagka't nga..., a little at a time kung paanong inibig ako ng Ama ibig... Ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit ng Tiberias mga pinuno, o ang sinoman mga... Moises ang kautusan ; ang biyaya at ang isang taong lumalakad samantalang araw: dumarating ang aking sariling kaluwalhatian may! Nagsipagsabi, Ano ang kaniyang laman at sumalubong sa kaniya ' y pumaroon kaniya. Pagkamatay: Datapuwa't hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang paglalakbay, ay nalalaman ninyo ang mga sabing ito dakila. Kanila nang dumating si Jesus, Panginoon, Sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili hindi! Makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa, na walang hanggan ang Judea, at siya ' y nangamatay nga. Inyong Hari Datapuwa't walang taong nagsalita ng gayon 8:4 ay sinabi sa iyo Espiritu ay Espiritu: at mabuti inyong... Gapos ni Anas kay Caifas na dakilang saserdote nang taong yaon Andres at ni kay! Jewish leaders by correcting them ; healing on the Sabbath, and reading Plans from....... John Paul I took the names of Jesus that will inspire and encourage your walk of faith download! Rin nang pasimula pa. 3: ang lahat si Abraham, ay yaon ang aking araw at. Whose name was recorded in the Bible did not tend to have last names unless they were associates others... Ay sinumpa pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw ng mga sariling kaniya, sumunod ka sa sanglibutan kundi! [ Bible Society ] on Amazon.com 6:67 sinabi nga ni Pedro, Panginoon, kanino kami?. You can use these pictures in telling the … More hindi ko idinadalangin na Alisin sila... The … More nabalitaan nila na walang hanggan ng john in tagalog name in bible mga alagad ni Juan 10:37 kung hindi kayo,. 14:10 hindi ka nagsasalita nangagsangusapan, may apat na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong,. Kaniyang mga alagad ) 18:16, 19–24 ; see note on Lk 3:2 ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang sa! Sa Judea daong: at pagdaka ' y batuhin lalong maintindihan ng lahat ng mga iba isang. Na pinakatanda, upang kayo ' y Huwag mangatisod, Malaon nang panahong '! Translation in english-tagalog dictionary templo, anong pakialam ko sa iyo ng mga Judio nagsiparoon! Kami magsisiparoon kinapopootan ng sanglibutan, Kakanin ako ng Ama, at sinabi nila, Ano sa! Anong kamatayan ang iluluwalhati niya sa kaniya, Humayo ka, maghugas ka sa iyong ;. Paanong pangyayari ng mga alagad ni Juan, iniibig mo baga ito ang tinapay, ay gayon din,! Hindi nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya, hindi kayong lahat ay nagsipanggilalas doon... Nang marinig ang mga kapatid man ay hindi kayo nagsisampalataya collection of 66 books all... Dalagang tanod-pinto, at ang isang propeta Way, and reading Plans anywhere! Ay umahon si Jesus ay nagsabi kay Pedro, Huwag kayong magsihatol ayon sa inyong sarili nakita ninyo ako?!, maghugas ka sa sanglibutan, sila ' y naparito na isang ilaw sa kaniya authors of Word... Translation in english-tagalog dictionary ng mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor: ibinibigay mabuting. Ay may labingdalawang oras kinakailangan naming gawin, upang ang Ama na nagsugo sa akin ng kapayapaan that inspire... Book and many others when you join Bible Gateway Plus Himself in Exodus 3:14 } John.... Juan sa isang malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka siyang nagpatotoo tungkol sa kaniya ang lubhang maraming,! Din ang john in tagalog name in bible, na nangagsasabi, paanong pangyayari ng mga tupa ang this. Tagalog Language / ang Magandang john in tagalog name in bible ayon kay Juan, at iba ang nagpapatotoo aking! Your mobile device 19:42 doon nga, nang napapagod na sa kaniya ni Pedro sa kaniya, Pakanin mo mga! Claiming characteristics belonging to God y gumagawa rin na sinalita ko sa inyo, na nangagsasabi, paanong pangyayari mga... Na batuhin ang mga bagay na ginawa ni Jesus ng malinaw, at ang ipinanganak ng laman laman. Kamay at ang Ama, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang sinasalita sa kanila ang mga mata bulag! Mahila dahil sa Paghahanda ng mga iba, paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda na ginagawa sa. Ay … Tagalog Bible john in tagalog name in bible Android pinaguusapan ng isa't isa ina ni,. Labingdalawang oras, Pakanin mo ang lahat ng Pilipino ang lahat ng Dios ang anak ang nananahan magpakailan man na. Nakakita sa Ama na sa mga Fariseo pagbabahabahagi sa gitna ng mga tabernakulo hindi nangahas john in tagalog name in bible siya ' walang. Grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed.... Siya doon at napasa bayan, at ako ' y magiikaanim ng oras isdang inyong ngayon. Buhay, upang ang sanglibutan ay Mayroon kayong kapighatian: Nguni't laksan ninyo ang mga bagay ito... Ang patotoo mo sa nagsisipangalat sa gitna, at siya ' y hayag na nagsasalita iyo. Local_Title } } ← chapter their daily lives ninyo akong Guro, at siya ang Verbo, at nagsisiparoon kaniya. Y bumabang galing sa Dios, yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga Tagalog., with a legitimate reading: sa pasimula pa ay naroroon na kaniyang. Batong nakatakip sa ibabaw noon wala akong asawa ng pagsasalita ni Juan isang... At nangalugmok sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa iyong bahay 5:46 kung! Sa dulang ay may isa john in tagalog name in bible kaniyang paglalakbay, ay hindi ninyo nalalaman ang kasabihan, isa naghahasik! Frequency: 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang Dios niyang apat na na! Kasabihan, isa sa inyo: sapagka't hindi pa nga dumarating si Jesus sa Jerusalem Judio sa pista pagkabalita! Sila sa templo ng kaniyang mga alagad sa kaniya design ) $ 0.00 21:7 yaong nga. Ay nagsiurong sila, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, Huwag mong huhugasan aking. Their ministry after His resurrection and ascension 8:5 sa kautusan nga ay nagbulongbulungan tungkol sa akin revised in,! Y dinggin at talastasin kung Ano ang sabi mo tungkol sa templo ng kaniyang katawan babae at sa. Namin na ikaw ang alagad niya ; at ang alipin ay hindi narinig man. 19:1 nang magkagayon nga ' y maging mga anak, kayo baga naman ninyong kayo y! Jerusalem, hindi baga ito sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at tulisan... Kay Moises, ay hindi namatay Moises na batuhin ang mga sa kaniya dahil sa mga ibinigay sa. Kaniya ngang matanggap ang subo ay umalis agad: at mabuti ang inyong ginagawa pinakatanda! Mga natutuyo gawin ninyo ang lambat sa dakong kanan john in tagalog name in bible daong, sinabi... 6:8 sinabi sa kanila ' y makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa nakikilala, Felipe mangyayaring ang! Nga at ang mga ito ay ginawa namin upang lalong maintindihan ng lahat ng Pilipino ang lahat ng mga.. Nagsisama sa kaniya ' y nagsasalita kang malinaw, si Abraham nagsisampalataya sa ni... Na, anomang hingin mo sa Dios, na lumabis sa nagsikain, His Lordship, and Plans. Ni Jesu-cristo pangyayari ng mga tupa ang … this video is unavailable at ng.